Algemene voorwaarden yogareis Toscane

Artikel 1. Yoga Passion
1.1 In het hierna volgende kan voor Yoga Passion ook gelezen worden Yoga Passion in combinatie met een andere onderneming
1.2 Voor Yoga Passion kan ook gelezen worden, degenen die haar vertegenwoordigen.

Artikel 2. Inschrijving van een reis
2.1 Een inschrijving dient per e-mail tot stand te komen. De inschrijving is pas compleet wanneer Yoga Passion zowel het inschrijfformulier als de betaling ontvangen heeft. De Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst. Na ontvangst stuurt Yoga Passion zo snel mogelijk een inschrijfbevestiging.
2.2 Het aanbod van Yoga Passion is niet bindend. Het aanbod kan naar oordeel van Yoga Passion worden herroepen bij schriftelijke aanvaarding van de reiziger, of onmiddellijk daarna binnen 8 dagen.

Artikel 3. De reissom
3.1 De reis wordt lang van te voren gepland, er kunnen wijzigingen zijn in het programma. In dat geval en in geval van onverhoopte toeslagen en belastingen wordt de reissom verhoogd tot maximaal 7% van de reissom.
3.2 Verhoging van meer dan 10% van de reissom geeft de reiziger recht op kosteloze annulering.

Artikel 4. Betaling
4.1 De reiziger verbindt zich tot tijdige betaling, minimaal binnen 7 werkdagen zoals overeengekomen bij de inschrijving.
4.2 Betalingen gaan uitsluitend per bank. Het rekeningnummer van Yoga Passion is: NL20RABO0306.4930.20. Voor betalingen vanuit het buitenland is de BIC-code nodig: RABONL2U.
Bij betalingen altijd o.v.v. naam en Yoga reis Toscane 2020.
4.3 Niet tijdige betaling na herinnering van Yoga Passion kan tot ontbinding van de reisovereenkomst leiden. In dat geval is de bepaling onder artikel 7 van toepassing.
4.4 Betaling in termijnen, je bent het volledige bedrag verschuldigd wanneer je in termijnen betaalt.
Voor betaling in termijnen dient het eerste termijn binnen 7 werkdagen te zijn voldaan.
Het rest bedrag oftewel de twee overige termijnen, worden betaald in de twee maanden die daarop volgen.

Artikel 5. Verplichting reiziger
5.1 Een goede lichamelijke en psychische conditie wordt verwacht. Van eventuele klachten moet bij inschrijving melding worden gemaakt.
5.2 Van de reiziger wordt verwacht positief aan de reis en het groepsgebeuren mee te doen. Worden de activiteiten op een negatieve wijze beïnvloed heeft Yoga Passion het recht de reiziger van verdere deelname uit te sluiten, zonder restitutie van de reissom. De beoordeling van de situatie is aan Yoga Passion. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger.
5.3 De reiziger is verplicht een volledig dekkende verzekering af te sluiten. Wordt de verplichting van Yoga Passion belemmerd om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen door de lokale bijstand en repatriëring ( S.O.S. centrale) omdat niet teruggevallen kan worden op een reisverzekering of een verzekering die deze kosten niet dekt zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor eigen rekening komen van de reiziger.

Artikel 6. De verplichtingen van Yoga Passion
6.1 Yoga Passion spant zich in voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die Yoga Passion in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Deze verwachtingen dienen wel beoordeeld te worden aan de hand van de lokale omstandigheden, gewoonten en gebruiken en het karakter van de reis. Van de reiziger wordt verwacht dat hij zich hier van te voren over informeert.

Artikel 7. Annulering door de reiziger
7.1 Annulering dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren.
7.2 Tot 12 weken voor de reis brengt Yoga Passion 40% in rekening, binnen 12 weken tot 2 weken voor de reis 60% en binnen 15 dagen voor de reis 100% van de reissom.
7.3 Een annuleringsverzekering wordt daarom ten sterkste aangeraden en de verantwoording daarvoor ligt bij de reiziger.

Artikel 8. Annulering door Yoga Passion
8.1 Yoga Passion heeft het recht om wegens gewichtige redenen en naar eigen goedvinden de reis te wijzigen, of te annuleren. In dat geval zal Yoga Passion tot directe geheel of gedeeltelijke restitutie van het ontvangen bedrag overgaan.
8.2 Onder deze redenen valt eveneens het niet halen van het minimum aantal deelnemers zoals vermeld op de website.
8.3 Yoga Passion heeft het recht om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan bij het onder de aandacht komen van verzwegen lichamelijke of psychische klachten van de reiziger, die invloed hebben op het verloop van de reis.
8.4 Yoga Passion is niet aansprakelijk voor de gemaakte kosten van de reiziger bij annulering zoals onder punt 8.2 en 8.3 alsmede de kosten die voortvloeien uit de annulering.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van Yoga Passion
9.1 Yoga Passion is niet aansprakelijk voor schade , verlies, letsel of ander ongeval berokkend aan de reiziger of door overmacht als oorlog, stakingen, natuurrampen, mechanische pech en andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen alsmede voor feiten of gebeurtenissen waar verzekeringen onder normale omstandigheden dekking voor geven.
9.2 De aansprakelijkheid van Yoga Passion blijft beperkt tot de in deze Algemene reisvoorwaarden geaccepteerde aansprakelijkheid en in ieder geval, ongeacht of dit voortvloeit uit contract, wetgeving en onrechtmatige daad of wat voor reden dan ook, zal onder iedere en alle omstandigheden in totaal beperkt blijven tot de reissom.
9.3 De beperking van de aansprakelijkheid van Yoga Passion is ook van toepassing voor lichamelijk letsel en overlijden van de reiziger. De reiziger zal Yoga Passion vrijwaren van en tegen enige aanspraken, in verband daarmee, zoals eventuele aanspraken van verzekeraars van de reiziger.
9.4 Yoga Passion draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien de reiziger niet aan de activiteiten in zijn geheel, of gedeeltelijk kan deelnemen bij gebrek of onvolledigheid van de juiste (reis)documenten of bij het niet opvolgen van aanwijzingen. In dat geval zal Yoga Passion de ontvangen reissom niet restitueren.

Artikel 10. Geschillen
10.1 Klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerkingen overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats van ontstaan duidelijk kenbaar te worden gemaakt aan Yoga Passion of haar vertegenwoordigers.
10.2 Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger binnen uiterlijk 30 dagen na terugkeer in Nederland (of woonland van de reiziger) de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij Yoga Passion kenbaar maken. Binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst hiervan wordt door Yoga Passion hierop schriftelijk gereageerd. Iedere klacht door Yoga Passion ontvangen langer dan 30 dagen na terugkeer in Nederland (of woonland van de reiziger) wordt door Yoga Passion niet ontvankelijk verklaard en wordt de reiziger geacht afstand te hebben gedaan van daarmee samenhangend recht.
10.3 In het geval van iedere claim en of geschil of in het geval dat de reiziger meent dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing komen dan kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk 90 dagen na terugkomst in Nederland (of woonland van de reiziger) van de reis wenden tot de bevoegde rechtbank te Den Bosch in Nederland.
10.4 Deze Algemene reisvoorwaarden, de overeenkomst, de reis en iedere uitvoering hiervan zal bij uitsluiting hiervan beheerst worden door Nederlands recht. De rechtbank die van toepassing is op de Algemene reisvoorwaarden, de overeenkomst, de reis en iedere uitvoering hiervan zal bij uitsluiting zijn de rechtbank te Den Bosch in Nederland.